พก. เข้าร่วมสัมมนา กรอบนโยบายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านคนพิการ : เครื่องมือจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในท้องถิ่น

พก. เข้าร่วมสัมมนา กรอบนโยบายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านคนพิการ : เครื่องมือจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในท้องถิ่น

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาเวิร์ด ถนนเจริญราษฏร์ กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “กรอบนโยบายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านคนพิการ : เครื่องมือในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในท้องถิ่น” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบกฎหมายนโยบายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย จัดโดยสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ซึ่งเป็นสมาคมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด เพื่อให้ผู้นำคนตาบอดนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่น รวมทั้งสามารถจัดทำแผนและนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศต่อไป
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Related posts