กาญจนบุรี-18องค์กรสื่อภาคเหนือล่าง 9 จังหวัดหนุนเสริมการทำงานด้านยาเสพติดของ ปปส.ภาค 6

กาญจนบุรี-18องค์กรสื่อภาคเหนือล่าง 9 จังหวัดหนุนเสริมการทำงานด้านยาเสพติดของ ปปส.ภาค 6

 

ชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค 6) จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ณ โรงแรมระเบียงไม้รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดย ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย ประธานชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ องค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆกับเครือข่ายองค์กรที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างของการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


รวมทั้งให้เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ได้มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึง ช่องทางการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประยุกต์และวางแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยการขับเคลื่อนงานผ่านกลไกเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 เกิดความเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ ปปส.ภาค 7

ซึ่งเป็นพื้นที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดตามชายแดนเพื่อนบ้าน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารของเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ปปส.ภาค 7 โดยมีนายวัฒนา เกิดผล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค 6) เป็นประธานเปิดการสัมมนาและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรสื่อ(สมาคม/ชมรมสื่อมวลชน) 18 องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของ ปปส.ภาค 6 มาโดยตลอด ทั้งนี้ มีเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จำนวน 80 คนเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts