ศน. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) สืบสาน รักษา ต่อยอดองค์ความรู้ด้าน “ศาสนพิธี”

ศน. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) สืบสาน รักษา ต่อยอดองค์ความรู้ด้าน “ศาสนพิธี”

 

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. ก้าวไปสู่ความเป็น “ศูนย์เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาให้ ศพอ. มีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน

ซึ่งในปีในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3,๗๐๐ ศูนย์ทั่วประเทศ มีผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ ล้านคน นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้น โท และชั้นเอก แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนพิธี
อธิบดีกรมการศาสนา ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. มีคุณภาพมากขึ้น จึงได้มีแนวทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาผ่านการปฏิบัติจริง


ด้านศาสนพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งศาสนาทุกศาสนาจำเป็นต้องมีพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเครื่องมือในการให้ศาสนิกชนของตนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมร่วมกัน ปราชญ์ทั้งหลายได้ให้ความสำคัญของศาสนพิธีไว้ว่า “เป็นดังเปลือกของต้นไม้” ซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มแก่นของต้นไม้ คือ เนื้อแท้อันเป็นสาระสำคัญของศาสนาไว้ ดังนั้น ศาสนพิธีและศาสนธรรม ย่อมมีความสำคัญเสมอกัน คือต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น ด้วยตระหนักถึงสำคัญและคุณค่าของ “ศาสนพิธี”

กรมการศาสนาจึงได้ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี เกิดการสร้างการรับรู้ระเบียบแบบแผน ข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้น มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนพิธี โดยมุ่งหวังให้เกิด การสืบสาน รักษา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี ส่งผลให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม ทั้งด้าน “ศาสนธรรม” และ “ศาสนพิธี” มีบทบาทช่วยส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่า มีส่วนขับเคลื่อนสถาบันหลักของประเทศให้เกิดความเข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ได้ดำเนินการในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย


1. ศพอ.วัดทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทวี
2. ศพอ.วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง
3. ศพอ.วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม
4. ศพอ.วัดอัมพวัน เขตดุสิต
5. ศพอ.โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง
ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงศาสนธรรมอันเป็นแก่นแท้ของศาสนาไว้ การปฏิบัติศาสนพิธีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา ควรต้องมีการแนะนำและให้ผู้ร่วมพิธีได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหมายในศาสนพิธีนั้น

Related posts