“โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

ปทุมธานี-“โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

 


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานีรักษาการแทนนายกองค์การบริหารเทศบาลเมืองปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ”สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดด้วยพลัง”บวร” โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะวิทยากร คณะครูคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและนักเรียนเข้าร่วมโครงการมีพระเจ้าคุณ”พระมหาถาวร ถิรจิตโต” เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ด้านนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีฝ่ายบริหารงานทั่วไป แผนกงานกิจการนักเรียนได้จัดทำโครงการ”สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดด้วยพลัง”บวร”
ขอขอบพระคุณท่านพระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีและท่านปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานีหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้

ปัจจุบันยา”เสพติด”เป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงของประเทศพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเร่งรัดให้ทุกสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนมุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการในการดำรงชีวิตได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองสังคมชุมชนสามารถป้องกันตนเองชุมชนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดมุ่งหวังให้”สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนและหาแนวทางในให้นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ จึงได้จัดทำ”โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข” ประจําปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อป้องกัน ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่

4เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูนักเรียนและสามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้มีดังนี้ 1 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม”นักเรียนดีไม่มีอบายมุข” จากท่านพระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี 2 การอบรมเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เยาวชนไทย ไกลยาเสพติด”จากวิทยากรต้นแบบจากวิทยากรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 3 การบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ”ธรรมะสู่ดวงใจ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดด้วยพลัง”บวร” โดยพระวิทยากร จากกองงานเผยแพร่พุทธศาสนาธรรมะสู่ดวงใจ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts