จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT young club สร้างต้นกล้าประชารัฐ (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT young club สร้างต้นกล้าประชารัฐ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ TOT young club และพิธีลงนาม MOU ชุมชนแก้วมุกดา อ.หนองสูง โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานราชการ ชุมชน ครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมงาน ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

นายณัฏฐ์ธนกร ฤทธิเดช โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าในปีนี้ (2563) จังหวัดมุกดาหารได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม TOT CSR ภายใต้โครงการ TOT young club ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมชนแก้วมุกดาหาร อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ซึ่งกิจกรรมแรกของโครงการ TOT young club คือ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อน/ส่งเสริม คุณภาพของเยาวชนและชุมชน และ การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT และ IT ในชีวิตประจำวัน การสร้าง Facebook ชุมชน และการต่อยอดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนมีความสามารถในการใช้ ICT มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทำการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการ TOT Young Clubของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนแก้วมุกดาหาร อำเภอหนองสูง ของจังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ทั้ง ผลิตภัณฑ์ผ้า อาหารพื้นเมือง และการท่องเที่ยว


****************************************
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts