พก. ร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลง และเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.)

พก. ร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลง และเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.)

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลงและเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับสถาบันพระประชาบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรของกระทรวง พม. และเป็นการเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม) เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับรู้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานต่อไป ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2563 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวง พม. ผอ.กอง และ ผอ.หน่วยงานในสังกัด พก. ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ

Related posts