เพชรบูรณ์-มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=snBgL429rkw[/embedyt]

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่ หอประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายเด่นณรงค์ ธรรมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ นำกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 11 อำเภอเข้าร่วมงาน


นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน ว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตนเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ 2435 หรือเมื่อ 128 ปีมาแล้ว


ในการนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดให้มีการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทุกอำเภอ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำลังผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องสำหรับในปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมรวม ทั้งสิ้นจำนวน 4 คนและมีผู้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน


สำหรับในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 4 คน ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม ได้รับแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาว ได้แก่นายไกร แรงงาน กำนันตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก (ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 2 ) นายวิชาญ อ่อนอินทร์ กำนันตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน (ได้รับรางวัลเป็นครั้งแรก) ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้รับแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้นและเครื่องแบบปกติขาว ได้แก่ นางณัฐณิชา แก้วกก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า และนายสมควร อ่อนวิกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวมอบโอวาทแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ให้ช่วยกันสร้างศรัทธาจากประชาชน โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับศรัทธามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts