ลำปาง ชลประทานลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำงาว

ลำปาง ชลประทานลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำงาว

 


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่านายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ นายธนพล สงวนตระกูล ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผอ.โครงการชลประทานลำปาง และคณะผู้ศึกษา เดินทางไปยังอบต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อประชุมร่วมกับ นางสาวสุมาลัย นวลศรี ปลัดอำเภองาว และ นายประหยัดสุวรรณโน นายก อบต.บ้านร้อง พร้อมด้วยแกนนำ และผู้แทนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในงานศึกษาความเหมาะสม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีแผนจะสร้างขึ้นในพื้นที่ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง


นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเมื่อปี พ.ศ.2537 นายอดิศักดิ์ ศักดิ์นภารัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เขตอำเภองาว ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาว ในพื้นที่ ต.บ้านร้อง อ.งาว เพื่อกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง อีกทั้งยังบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย น้ำป่าในพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทั่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2557 ชาวบ้านใน 5 ตำบลของ อ.งาว จ.ลำปาง คือ ต.บ้านร้อง ,ต.ปงเตา, ต.นาแก, ต.หลวงเหนือ

และต.หลวงใต้ ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกรมชลประทาน จึงได้พิจารณาดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องจากพระราชดำริ ซึ่งจะอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านข่อย หมู่ 4 และบ้านท่าเจริญ หมู่ 9 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง โดยอ่างดังกล่าวเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความสูงเขื่อน 44 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 826.64 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 15.7 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ 8,477 ไร่ ค่าก่อสร้างประมาณ 433 ล้านบาทปัจจุบันโครงการดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โซน C ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว ฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง จังหวัดลำปาง จึงเข้าข่ายประเภท และขนาดของโครงการของหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ปี 2564ซึ่งหากโครงการดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของทุกฝ่าย คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566


โดย รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะได้ไปดูฝายห้วยแม่หยวก และพบปะชาวบ้าน หมู่ 4 และหมู่ 9 ตำบลบ้านร้อง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านต่างยินดีที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ ยังได้กล่าวว่าจะมีการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเดิมในพื้นที่อีก 7 แห่ง จากนั้นทางคณะจึงเดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าของอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านได้ขอพระกรุณาให้สร้างขึ้น ซึ่งทางโครงการชลประทานก็ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 19 ล้านลูกบาศ์กเมตร โดยมีชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่อ้อน ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง เดินทางมารับฟังรายละเอียดของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และทัศนคติต่อกรมชลประทานเรื่องการสร้างอ่างอีกด้วย

Related posts