ชลบุรี -เปิดการสัมมนาถอดบทเรียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการขยะที่ต้นทาง

ชลบุรี -เปิดการสัมมนาถอดบทเรียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการขยะที่ต้นทาง

 

ที่ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบใบประกาศด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยนายสุพจณ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานว่า

ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในระดับโลก อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของนานาประเทศ ซึ่งเป็นตัวเร่งสำคัญที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น นานาประเทศทั่วโลกต่างพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันในระดับโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมกับประชาคมโลกในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลงนามในพิธีสารเกียวโตตามลำดับ ซึ่งสาเหตุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยจากภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง และจำนวนพื้นที่สีเขียวของโลกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกมีจำนวนลดลงอย่างมาก มีส่วนในการทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศ

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เราสามารถจำแนกแนวทางการแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 ด้าน ด้วยกัน 1) ด้านพลังงานเช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน สนับสนุนใช้พลังงาน
หมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน เป็นต้น 2) ด้านการจัดการขยะ เช่น การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
ต้นทาง การคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

3) ด้านพื้นที่สีเขียว เช่น สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โดยในปีงบประมาณ 2563 จึงจัดทำ “โครงการพัฒนาชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ จัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้กับนักเรียนจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่


โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ และโรงเรียนวัดเตาปูน กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล วัดเกาะแก้วคลองหลวง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทางด้วยหลัก 3Rs การคัดแยกขยะ การหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์ การหมักเศษใบไม้ด้วยเสวียน และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

เพื่อไปทำจีวรจากขวดพลาสติก กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะและวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก จำนวน 2 แห่ง ณ สวนสาธารณะชุมชนบ้านนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี บ้านหัวโกรก หมู่ 5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมา เผยแพร่ความรู้ และขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนต่อไป

รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts