สมุทรปราการ-ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพ ของโครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อ 609 ชั่วโมง

สมุทรปราการ-ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพ ของโครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อ 609 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพ ของโครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อ 609 ชั่วโมง ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีอาชีพ มีรายได้ มีสวัสดิการระหว่างฝึก รวมทั้งได้รับอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการฝึกงานตามโครงการ ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ผู้ดูแลโครงการ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

โดยนายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า “การฝึกอาชีพคนพิการในหน่วยงาน ให้เกิดการจ้างงาน หน่วยงานต้องสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไม่ยึดที่วุฒิการศึกษา หรืออายุ เน้นที่คนพิการ “ทำได้ ให้ทำ” และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับคนพิการ เนื่องจากรูปแบบการศึกษาในปัจจุบันต้องหาผู้เรียนเป็นหลัก จึงจะได้กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการและความพร้อมในการฝึกอาชีพอย่างแท้จริง”

Related posts