สรจ.พะเยา ผนึกกำลังจัดกิจกรรมบริการประชาชน“แรงงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ”

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรม “แรงงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ”นำภารกิจด้านแรงงานมาบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์​ชำนาญการ​พิเศษ​ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงแรงงานกำหนดให้วันที่ 23 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ซึ่งได้มอบหมายภารกิจการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยานั้นได้กำหนดจัดกิจกรรมบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด “แรงงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ”

นางรภัสสา กล่าวต่อว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน การบริการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ และการสาธิตอาชีพอิสระ การทำสลัดโรล สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ บริการให้คำปรึกษาการจ้างงานแรงงานต่างด้าว/การประกอบอาชีพอิสระ


ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาธิตกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยดับ 1 สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 แนะนำกระบวนการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาธิตอาชีพการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การทำเครื่องดื่มสมุนไพร การประกอบอาหารไทย ช่างแต่งผมบุรุษ

เบื้องต้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา บริการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รับชำระเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้บูรณาการการจัดงานร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี


โอกาสเดียวกันนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ยังได้ออกให้บริการเคลื่อนที่ ณ บริเวณครัวหนองเล็งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยได้บูรณาการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา โดยได้นำบริการด้านแรงงาน อาทิเช่น ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน การแนะแนวอาชีพ และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นต้น


นอกจากนี้แล้ว ในวันที่ 23 กันยายน สำนักงานแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา จะได้ร่วมกิจกรรมบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เพื่อให้บริการด้านแรงงานกับประชาชน ผู้ประกันตน ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ อีกด้วย
สำหรับ การจัดงานดังกล่าวทำงานในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายของนายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนเกิดการสมานฉันท์ปรองดอง รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการขับเคลื่อนตามแนวทางการทำงานของรัฐบาลรวมไทย สร้างชาติ เพื่อสร้างแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

Related posts