ประชุมคณะทำงานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

ประชุมคณะทำงานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายปราโมทย์ ธรรมสโรช ประธานฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.) สาระสำคัญการประชุม คือ
-ปี 2564 กรอบวงเงินงบประมาณการจัดการศึกษาคนพิการระดับอุดมศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6,810,000 บาท เป็นเงินประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่สามารถนำไปใช้ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการลงทุน/ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมถึงค่าตอบแทนต่างๆ ได้ การสนับสนุนงบประมาณ ปี 2564 จะสนับสนุนในลักษณะโครงการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมที่ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาพิการ
-เกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ จะจัดสรรโดยคำนึงถึงคนพิการที่ศึกษาหรือรอรับบริการ จำนวนนักศึกษาพิการไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไปโดยพิจารณาครอบคลุมนักศึกษาพิการทุกกลุ่มประเภทความพิการ ไม่จำกัดเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ต้องเป็นโครงการที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการเป็นลำดับแรก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับอุดมศึกษา มีการสำรวจความต้องการของนักศึกษาพิการก่อนและสรุปผลยื่นเสนอพร้อมโครงการ และต้องไม่เป็นโครงการเกี่ยวเนื่องกับงบบุคลากร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-นายปราโมทย์ ธรรมสโรช ประธานฝ่ายการศึกษา สอบถามถึงระบบการช่วยเหลือนักศึกษาพิการออทิสติกที่เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งเด็กพิการออทิสติกต่อให้เก่งอย่างไร ยังจำเป็นต้องการความช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็นบางอย่าง (Special Need) เช่น ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
นอกจากนั้น ยังสะท้อนปัญหานักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวมเมื่อจบชั้นประถมศึกษา พบว่าไม่ได้เรียนต่อชั้ันมัธยมศึกษา มีจำนวนมากถึง 5 แสนกว่าราย
เด็กที่ไปเรียนมหาลัยเป็นเด็กที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง แต่เด็กเข้าประถม พอไปถึงระดับชั้นมัธยม หายไปห้าแสน เนื่องจาก โรงเรียนรับเด็กพิการเรียนรวมเฉพาะบางแห่ง เด็กพิการจึงไปกระจุกตรงนั้น ส่วนโรงเรียนเฉพาะความพิการ ครูที่สอนกับเด็กก็น่าสงสารมาก ต้องมาอยู่เวร และเป็นเพียงอัตราจ้าง ทำให้อัตราการลาออกสูง ส่วนอาชีวะ และกศน.มักไม่ค่อยรับคนพิการไม่ประจักษ์  เมื่อคนพิการเข้าไปทำงาน ก็จะได้ค่าแรงขั้นต่ำตลอดไปจนตายเพราะการให้เงินเดือนจะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา

Related posts