ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน ห้องสมุดมีชีวิต (ชมคลิป)

นครนายก – ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน ห้องสมุดมีชีวิต

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=K0LdLEOSjis[/embedyt]

วันที่ 17 กันยายน 2563 ) ที่ โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี จ.นครนายก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ TOT CSR ส่งมอบ“ห้องสมุดมีชีวิต” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล โดยมี บัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นตัวแทนนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” โดยมี นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5 พร้อมจัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ยกระดับสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน


พร้อมจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา โดยมี นางสาวอรุณวรรณ เชตุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี เป็นผู้รับมอบ
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้าน TOT CSR ประจำปี 2563 ของ ทีโอที มุ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยTOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ


ที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โดย ทีโอที มีแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดแบบแผนตัวชี้วัดระดับสากล หรือ SDGs ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือในสหประชาชาติ และ ทีโอที ได้นำมาปรับใช้ เพราะ มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563-2567ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ


นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต ในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ 5 โดยได้ทำการคัดเลือก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก ซึ่งมีการส่งมอบฯ ในวันนี้ และ โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีการส่งมอบในวันที่ 23 กันยายน 2563 วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และยกระดับทางวิชาการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใน“ห้องสมุดมีชีวิต” ของโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ค้นคว้า 4 เครื่อง โดยการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ติดตั้งโทรทัศน์ สำหรับให้นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนสร้างความน่าสนใจในการใช้งานในรูปแบบสื่อผสมผสาน ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้จากห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้ได้ รวมทั้งเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับกล้อง CCTV ของ ทีโอที เพื่อบันทึกการเข้า

ออกห้องสมุดเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าใช้งานนอกจากนั้น ทีโอที ยังได้ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต โดยเพิ่มโต๊ะเก้าอี้ จัดวางชั้นวางหนังสืออย่างเป็นหมวดหมู่ ทำการปูพื้นโฟมสำหรับนั่งในโซนเด็กเล็กพร้อมชั้นวางของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก จัดเตรียมกล่องใส่ของเล่นให้เป็นระเบียบ พร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย ดำเนินการด้านสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน จัดหาถาดหลุมสำหรับใส่อาหาร

ซึ่งได้มาจากการสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที ที่ร่วมกันเสริมสร้างโอกาสที่ดีขึ้น ให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยจัดทำแปลงปลูกผักสวนครัวสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อการเสริมสร้างหลักโภชนาการที่ดี สำหรับใช้ภายในโรงเรียนและสำหรับผู้สนใจอีกด้วย โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2477 เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระญาณนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี เปิดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบัน กว่า 86 ปี

โดยมีพระครูปริยัติโพธสุนทร เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 343 มีครู 18 คน โดย ทีโอที ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โครงการโดยได้ดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนจัดทำโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” จัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินการด้านสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts