คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอำเภอบ้านโพธิ์ ร่วมกับ สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) New Normal

ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอำเภอบ้านโพธิ์ ร่วมกับ สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) New Normal

 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พศ. 2563 ณ ศาลาริมน้ำวัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายรุ่ง ทองเกตุแก้ว ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า แม่น้ำบางปะกงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของการดำรงชีวิตของทั้งคนและสัตว์น้ำตลอดสายน้ำของแม่น้ำบางปะกง

การจัดงานวันกตัญญูสายน้ำเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของพระแม่คงคาและเป็นการช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำโดยในปีนี้เราได้ทำบุญเลี้ยงพระเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและระลึกถึงสัตว์น้ำที่เราได้จับกินเป็นอาหารมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเพิ่มห่วงโซ่อารหารให้กับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำบางปะกง และเป็นการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ไปจับกินเป็นอาหารและนำไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ด้านนายสมภพ วงค์พยัคฆ์ นายกสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา กล่าวว่าถือว่าเป็นการดีที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นการกระตุ้นเทือนให้ประชาชนรักและหวงแหนในธรรมชาติแม่น้ำคูคลองต่างๆพร้อมทั้งเป็นหูเป็นตาช่วยกันปกป้องแหล่งน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำบางปะกงถือว่าเป็นสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรในหลายจังหวัดของประเทศไทยในโอกาสนี้ก็ขอฝากให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำใดก็ตามขอให้ช่วยกันปกป้องดูแลให้มีสภาพน้ำที่ดีไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลองเราจะได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดไป

Related posts