ฉะเชิงเทรา-จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนา ศส.ปชต.ต้นแบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ฉะเชิงเทรา-จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนา ศส.ปชต.ต้นแบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

วันนี้ (18 ก.ย. 63) ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมให้ความรู้การพัฒนา ศส.ปชต.ต้นแบบ ร่วมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง


ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ก่อตั้งจากแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จึงร่วมกันผนึกกำลังร่วมมือกันในการดำเนินการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

เพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และได้ร่วมดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายพลเมืองอาสา กกต. ในตำบล การที่จะพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีความมั่นคงก้าวหน้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีอุดมการณ์และวัฒนธรรมประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทางการเมือง และสร้างมวลชนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts