อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุมัติงบสาธารณูปโภคเพิ่มกว่า 20 ล้านบาท

อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุมัติงบสาธารณูปโภคเพิ่มกว่า 20 ล้านบาท

 


วันที่ 18 ก.ย. 2563 นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา  หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา


สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่สอง และวาระที่สาม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 122,380,000 บาท และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 20,414,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts