ชุมพร – โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุมแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 “ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ตามแนววิถีชีวิตใหม่” จังหวัดชุมพร

ชุมพร – โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุมแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 “ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ตามแนววิถีชีวิตใหม่” จังหวัดชุมพร

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 16.00น.นาย สมพร ปัจฉิมพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสำนักงานอัยการจังหวัด ยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำ พ.ศ.2563 “ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ตามแนววิถีชีวิตใหม่” จังหวัดชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-q9zFiehsIM[/embedyt]

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนือง และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มและทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง และเด็กเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวมีลักษณะพิเศษ ยุ่งยาก ประชาชนทั่วไปและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่ยังคงมีทัศนคติถือว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิง  เด็กและบุคคลในครอบครัว เป็นเรื่องส่วนตัวของคนในครอบครัว ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกรับรู้ และไม่ ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวของตน อีกทั้ง ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง และระงับยับยั้งการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

นายทวีป ช้างเขียว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การให้ความคุ้มครองสิทธิผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ถูกรังแก ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ถูกใช้ความรุนแรงโดนไม่เป็นธรรมอีกต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดกิจกรรมโครงการนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการพระดำริฯ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพร ร่วมดำเนินดำเนินการจัดการโครงการฯ และร่วมบูรณาการกับ สหวิชาชีพ ได้แก่ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC)จังหวัดชุมพร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร มูลนิธิเพื่อนเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรโรงเรียนเป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือคุ้มครองหญิง และเด็ก และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนได้รับรู้และได้ตะหนักถึงภัยร้ายดังกล่าว

นายเจษฎา โชติวรานนท์ อัยการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นกับ สหวิชาชีพช่วยเหลือคุ้มครองหญิง และเด็ก และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนได้รับรู้  หากทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิเด็ก เยาวชน  สตรี และสถาบันครอบครัว การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยรู้เท่าทันและป้องกันตนให้พ้นจากภัยอันตราย ดังกล่าวได้ ตลอดจนรับทราบช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือหากพบเห็นผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชนของตนเองได้

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts