นฤมล” เล็ง ช่วยเหลือคนพิการเพิ่มทักษะ สร้างอาชีพ มีรายได้ เสริมเศรษฐกิจประเทศ

“นฤมล” เล็ง ช่วยเหลือคนพิการเพิ่มทักษะ สร้างอาชีพ มีรายได้ เสริมเศรษฐกิจประเทศ

วันที่ 18 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับนายประหยัด ทรงคำ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ อธิบดีศาลแรงงานภาค 1 สระบุรี และนางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแสงสิงห์แก้ว กระทรวงแรงงาน
ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การพัฒนาทักษะฝีมือให้กับคนพิการ เป็นภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และตนเองมีนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานของประเทศทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทาง สร้าง ยก ให้ ซึ่งการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับคนพิการ จะอยู่ในส่วนของการให้ คือการให้โอกาสแก่กลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานกลุ่มสตรี ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและการทำงานของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญมาโดยตลอด จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การเพิ่มทักษะและส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอายุระหว่าง 15 – 60 ปี มีจำนวน 819,550 คน ประกอบอาชีพ จำนวน 271,916 คน คนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 330,339 คน และมีคนพิการในวัยทำงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน 217,295 คน นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าการประกอบอาชีพของคนพิการจะอยู่ในอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามชนบท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)
นายประหยัด ทรงคำ ผอ.มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า ระหว่างปี 2560 -2561 มีครอบครัวคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนไปแล้ว 4 รุ่น จำนวน 547 ครอบครัว นำความรู้ไปประกอบอาชีพในเขตภาคเหนือและภาคกลาง หลักสูตรที่ดำเนินการจัดฝึกอบรม เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปการตลาด การบัญชีและการจัดการ เป็นต้น โดยในแต่ละหลักสูตรจะเป็นการฝึกในภาคทฤษฎี 93 ชั่วโมงและมีการฝึกปฏิบัติ 507 ชั่วโมง รวม 600 ชั่วโมง (100 วัน) หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในปี 2561 มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมากกว่า 500 คน ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอรับการอบรมอาชีพอิสระหรือได้รับการจ้างงาน การเข้าพบรมช.แรงงานในวันนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน ผลักดันและประสานกับสถานประกอบกิจการให้ความร่วมมือรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าทำงาน โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเชิงนโยบาย ขอให้กระทรวงแรงงานช่วยผลักดันและประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เงินกองทุนดังกล่าว เพื่อฝึกอบรมและจ้างงานให้มากขึ้น
“หากคนพิการได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น ต้องส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำอย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป เพื่อจะสามารถเป็นพลังที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได้ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่”
นายชีวานนท์พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย กล่าวว่า ขอบคุณ ศาสตราจารย์นฤมลภิญ โญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับ”แรงงานคนพิการ” ในการเร่ง พัฒนาทักษะฝีมือ ให้คนพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ

Related posts