ประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตร (Sawang Special Rescue : SSR)

ประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตร (Sawang Special Rescue : SSR)

 


เมื่อ 18 กย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตร กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ (Sawang Special Rescue : SSR) ร่วมกับนายอุดม เพชรคุต ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรี ขันธ์ นายประทีป บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเล็ก แซ่เฮง หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด และ นายสุธี ธนนันท์ศิริ รองหัวหน้ากู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถานฯ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์


พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม กล่าวว่าหลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับมวลชนอาสากู้ภัยของ สง.ปรมน. ทร. ในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ในทะเล และรวมถึงใต้น้ำ ในสภาวการณ์ที่คับขัน ฉับพลัน หรือเหตุที่เกิดขึ้นกะทันหันซึ่งหน้า โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา การพัฒนาทรัพยา กรมนุษย์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึก เพื่อสร้างหลักนิยมให้อาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อการกู้ภัยทราบ ว่า “ถูกต้อง ปลอด ภัย เข็มแข็ง มีวินัย เป็นผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีม” เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของ สง.ปรมน.ทร.ได้ต่อไปในอนาคต


ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts