ฉะเชิงเทรา-กองทุนพัฒนารอบไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกิจกรรม”สื่อมวลชนสัมพันธ์”

ฉะเชิงเทรา-กองทุนพัฒนารอบไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกิจกรรม”สื่อมวลชนสัมพันธ์”

 

ค่ำคืนวันที่ 18 กันยายน 2563 นายอาทร ผดุงเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหารงานประชาสัมพันธ์ติดตามและประเมินผลสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง กำนันจารุกิตติ์ สายสิณาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวจุลพา ชลัษเฐียร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนารอบไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกันจัดงานกองทุนพัฒนารอบไฟฟ้าบางปะกงร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก และกองทุนพัฒนารอบไฟฟ้าบางปะกงได้นำกระเป๋ามาแจกให้กับสื่อมวลชนอีกด้วย


โดยนายอาทร ผดุงเจริญ ได้กล่าวว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกงเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงโดยได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ดูแลประชาชน 10 ตำบล ทั้งในเขต อำเภอบางปะกง และอำเภอชลบุรีได้แก่ ตำบลท่าข้าม ตำบลบางปะกง ตำบลบางวัว ตำบลท่าสะอ้าน ตำบลบางผึ้ง ตำบลเขาดิน ตำบลคลองตำหรุ ตำบลบ้านเก่า ตำบลบางนาง และเกาะลอย

โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2563 ได้เกิดปัญหาโรคโควิด -19 ระบาดขึ้นและปัญหาภัยแล้ง ทางกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าบางปะกงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นจำนวนเงินประมาณ 25.6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการดูแลเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวกับปัญหาโรคโควิด -19 เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 15.55 ล้านบาท และปัญหาภัยแล้งเป็นเงินงบประมาณ 10.05 ล้าน ในงบประมาณปี 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ 126.80 ล้านบาท

ซึ่งได้แบ่งเป็นงบบริหารเป็นเงินงบประมาณ15.8 ล้านบาท และแบ่งเป็นงบโครงการเป็นเงินงบประมาณ 147.00 ล้านบาท โดยงบประมาณโครงการได้จัดทำการประชาคมเสนอโครงการแล้วแบ่งตามแผนงานทั้งหมด 7 ด้านได้แก่ 1.งานสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 2.ด้านการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาของเยาวชนและครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

3.ด้านเศรษฐกิจชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 4.ด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มหรือบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5.ด้านสาธารณูปโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเข้าถึงก/ครอบคลุมสาธารณูปโภค ได้แก่ แหล่งน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า ที่เพียงพอของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 6.ด้านพลังงานชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าการใช้พลังงานหมุนเวียนลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน

 

7.ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า/ แผนงานทั้ง 7 ด้านนี้ได้มีการเสนอขอโครงการรวมมาทั้งสิ้น 370 โครงการซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณตามระเบียบต่อไป
นายอาทรฯยังกล่าวต่ออีกว่า ตอนนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีโครงการกองทุนพัฒนารอบไฟฟ้าบางปะกงร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้พบปะสังสรรค์ และจะได้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์ของโครงการกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าบางปะกงอีกด้วย นายอาทร กล่าวฯ

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts