ฉะเชิงเทรา-โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix lt Center ปีงบประมาณ 2563

ฉะเชิงเทรา-โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix lt Center ปีงบประมาณ 2563

 

 

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น ดร.กิตติ เปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lf Center โดยมีนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวรายงาน

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งมอบให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินโครงการบริการประชาชนในรูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโดยมีการจัดทำตามมาตรฐานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ ประชารัฐ ที่มุ่งโน้มการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้


1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร ยานพานะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆให้คำแนะนำวิธีการใช้งานการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

2.บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอด อาชีพใหม่โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพหลัก สูตรการเป็นผู้ประกอบการ และจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชียวชาญหรือ ครู นักเรียน นักศึกษา

3.บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผู้นำนักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มพูนค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพอันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ”ลดรายจ่าย”เพิ่มรายได้”ขยายโอกาส”โดยตั้งศูนย์การปฏิบัติงาน ณ.องค์การบริหารส่วน ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมี นายชัชวาลย์ กรเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวให้การต้อนรับ มีประชาชนเข้าร่วมภายในงานประมาณ 200 คน

 

Related posts