รองเลขา กพฐ.ปลื้ม สพม.25 ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาครู ใช้ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

รองเลขา กพฐ.ปลื้ม สพม.25 ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาครู ใช้ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

 

 

ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดให้มีการการอบรมพัฒนาข้าราชการครูตามหลักสูตรการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้แก่ข้าราชการครูที่มีความสนใจ จำนวน 167 คน ใน 3 หลักสูตร จาก 26 หลักสูตร ที่ สพฐ.รับรอง เพื่อให้ครูมีโอกาสได้รับการพัฒนาและสามารถนำจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ โดยพิธีเปิดการอบรมพัฒนาได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้

นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า ตามที่ ก.ค.ศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ครูต้องผ่านการพัฒนาและมีชั่วโมงในการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนั้น เพื่อให้ครูได้รับการเติมเต็มองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการตามหลักสูตรที่ตนมีความสนใจ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นครูยังสามารถนำจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ของ ก.ค.ศ.ได้

สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูสายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.25 ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ขึ้น เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทำการประเมินและรับรองหลักสูตรต่าง ๆ ของสพม.25 ภายใต้นวัตกรรมเสี่ยวโมเดล (SIAO Model) จำนวนทั้งสิ้น 35 หลักสูตร ผลปรากฎว่าผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 26 หลักสูตร จากจำนวน 74 หลักสูตรที่ สพฐ.รับรอง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเพียงแห่งแรกและแห่งเดียว ที่มีหลักสูตรการพัฒนาครูมากที่สุดในขณะนี้ โดย

 

นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 กล่าวต่อว่า ภายใต้กรอบแนวคิดของคณะผู้บริหารของ สพม.25 ที่ว่า “หากเราพัฒนาครูของเราให้เก่งมากเท่าใด คุณภาพการศึกษาก็จะไปสู่ผู้เรียนของเรามากขึ้นเท่านั้น” ดังนั้นวันนี้จึงถือเป็นก้าวเริ่มที่ดีอีกก้าวหนึ่งของ สพม.25 ในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาครูของเราให้มีคุณภาพ เพื่อผู้เรียนที่มคุณภาพต่อไป ดังนั้นจึงให้มีการเริ่มต้นการพัฒนาในเบื้องต้นวันนี้ใน 3 หลักสูตร ก่อนคือ
1. หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการนิเทศ Coaching & Mentoring ” (รหัส 62124)
2.หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills (HOTS)) ด้วยคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (Cerrirulum Framing Question) และ QSCCS ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” (รหัส 62137)
3.หลักสูตร “Teaching Media : การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้ application สร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (รหัส 62150)

ทางด้าน ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาและเยี่ยมชมหลักสูตรต่าง ๆ กล่าวว่า การพัฒนาครูเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องราวหรือเนื้อหาใหม่ ๆ เข้ามาที่จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้กับลูกศิษย์ของเรา แต่เรื่องนี้มีความพิเศษเฉพาะด้าน ที่ครูจะได้รับประโยชน์โดยตรงกับครู ใน 3 ด้าน คือ
1.ครูได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงจากผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เก่ง ๆ ของ สพม.25 ที่ะมาช่วยกันเป็นวิทยากรของเรื่องต่าง ๆ ที่ครูต้องการ ซึ่งจะทำให้ครูมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
2.ครูนอกจากจะได้รับการพัฒนาในเรื่องที่จำเป็นแล้ว ยังสามารถนำการพัฒนานี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพราะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3.ครูได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเลือกสมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความความสนใจ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกาแรเรียนการสอนได้ พร้อมนี้ขอชื่นชมการดำเนินการพัฒนาครูของ สพม.25 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน ที่ผ่านมา

 

ประภาส วินิจสิริ ภาพ/ข่าว

Related posts