ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหา ไม่รู้จบ”ภายในงาน Lanna Expo 2020

เชียงใหม่-ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหา ไม่รู้จบ”ภายในงาน Lanna Expo 2020

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหา ไม่รู้จบ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ มหกรรม We Love Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ ใครๆ ก็รัก

ภายในงาน Lanna Exp0 2020 ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กันยายน 2563 ณ เวทีกิจกรรมโซนมหกรรมอาหาร We Love Chiang Mai ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวทุกคน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ที่ร่วมมือ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม แม้ว่าในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แต่ก็ยังมีสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากความความร่วมมือของทุกภาค ส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ที่ให้ความร่วมแรง ร่วมใจ ผลักดันจนเกิดงานนี้ขึ้นมาได้

และสำหรับมหกรรมอาหาร We Love Chiang mai ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ร้านอาหารดังๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาร่วมออกบูธจำหน่ายอาหาร และร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่า 10 วันภายในงาน Lanna Expo 2020 ในครั้งนี้สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้จากที่ได้กล่าวรายงาน จะเห็นว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้ง 5 ธีม ไม่ว่าจะเป็น ธีมท่องเที่ยวชุมชน รักษ์ช้างรักษ์ธรรมชาติ
ธีมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ธีม Spa & Wellness ธีมรักอาหาร food Lover ธีม Hotel Lover

ขอขอบคุณทีมผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ช่วยอำนวยการประสานงานในครั้งนี้ ทีมงาน WE LOVE CHIANG MAI ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สายการบินนกแอร์ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันดำเนินกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ในนามของ หน่วยงานประสานการจัดงาน “เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหา ไม่รู้จบ”ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ มหกรรม We Love Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ ใครๆ ก็รัก”

 

ภายในงาน Lanna Exp0 2020 ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กันยายน 2563 เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่าย กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน และกองทุน We Love Chiang mai


ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้กับชุมชน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมาก ยิ่งขึ้น

 

การดําเนินการในครั้งนี้ ได้แบ่งโซนการจัดกิจกรรมเป็น 3 โซนได้แก่
โซนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว โซนการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐ โซนมหกรรมอาหาร We Love Chiang Mai โดยมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียน ภายใต้ธีมการจัดกิจกรรม ที่น่าสนใจ 5 ธีม ได้แก่

– ธีมท่องเที่ยวชุมชน รักษ์ช้างรักษ์ธรรมชาติ มีกิจกรรม อาทิเช่น การแสดง ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนการทํากิจกรรมร่วมอนุรักษ์ช้างเป็นต้น
– ธีมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิเช่น การแข่งขัน ปีนหน้าผาจําลอง และการออกบูธของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและผจญภัย


– ธีม Spa & Wellness อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การทําWorkshop ลูกประคบและสมุนไพรใช้ในครอบครัวเป็นต้น
– ธีมรักอาหาร food Lover อาทิเช่น การแข่งขันทําอาหารผลิกโฉมอาหาร ล้านนาสู่สากลเป็นต้น
– ธีม Hotel Lover อาทิเช่น การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ การแข่งขันจัดช่อ เจ้าสาว และการออกร้าน Wedding Fair ของโรงแรมชั้นนํา เป็นต้น
ทั้งนี้ภายในงานมี มัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบการวิกฤตโควิด-19 มาร่วมออกบูธ ในครั้งนี้ด้วยรวมผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธทั้งสิ้นกว่า80ราย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts