“เชียงราย”การประชุมเสวนา”เชียงราย2030″การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนเชื่อมโยง4เวียงและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย” (ชมคลิป)

“เชียงราย”การประชุมเสวนา”เชียงราย2030″การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนเชื่อมโยง4เวียงและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย”

 

 

เมื่อวันที่21กันยายน2563ที่ผ่านมานาย ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สายได้มอบหมายให้นาย อดิเรก ไสไธสง ปลัดชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยนาย อุดม จันกิติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สาย ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยา

นาย ต่อพงค์ กรีธาชาติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม นาย เกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นางสาว สุดา ปฎิเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นาย ชัยยนต์ ศรีสมุทร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางสาว ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเสวนา”เชียงราย2030การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนเชื่อมโยง4เวียงได้แก่

เวียงเชียงราย เวียงพางคำ เวียงเชียงแสน เวียงหนองหล่ม และการมีส่วนร่วมของชุนชนโดยรอบอำเภอแม่สายนับเป็นการประชุมที่มุ่งหวังผลในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการยกระดับจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก(Wortd Ctass Destination)ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

และเปิดโอกาสให้ชุนชนท้องถิ่นพร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการออกแบบบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการอีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การค้นหาแนวทางการพัฒนาอำเภอแม่สายและส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้กับกลุ่มชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ของภาคเหนือในการนี้จึงได้ประสานงานขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอำเภอแม่สายร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาเพื่อให้จังหวัดเชียงรายถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนยกระดับเป็นเมืองแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ใน ค.ศ.2030 ของประเทศไทยและนานาชาติ

โดยดำเนินการประเมินศักยภาพของพื้นที่วิเคราะห์กิจกรรมและการบริการเพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สายของถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนตลอดจนสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเขื่อมโยงถึงกันรวมถึงการบริการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและรายได้สู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในอนาคตต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts