ปทุมธานี-เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ ปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

ปทุมธานี-เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ ปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

 


ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย เทพรอด ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ ปิดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ปลัด รองปลัดตำบลเชียงรากใหญ่ และผู้สูงอายุตำบลเชียงรากใหญ่เข้าร่วมงาน

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสมชาย เทพรอด ปลัดเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ชีวิตที่จำเป็น

โดยวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และ จะได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สะสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คุณค่าคู่กับชุมชนการจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุกิจกรรม การไว้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการการฝึกอบรมครั้งนี้จะสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ได้กำหนดไว้เพื่อผู้สูงอายุรับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาพัฒนาตนเองครอบครัวและพัฒนาชุมชนสร้างความเข้าใจรู้รักสามัคคี

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และต่อยอดกระบวนการทางความคิดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นายสมชาย เทพรอด ปลัดเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวต่อว่าโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งทางการส่งเสริมคุณภาพด้านการส่งเสริมอาชีพด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาและเทคโนโลยี

2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และ 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ด้านผู้สูงอายุ เข้าอบรมและรับมอบวุฒิบัตร ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า อื่นต้องขอขอบพระคุณทางเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้จับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและขอขอบพระคุณทางวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ต่างๆให้กับผู้สูงอายุของตำบลเชียงรากใหญ่

และที่ได้เรียน ได้ความรู้ดีและจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบระเบียบนอกจากนี้ ยังต่อยอดกระบวนกระบวนการทางความคิดให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้ววันนี้ได้มอบวุฒิบัตรให้กับ นักเรียนผู้สูงอายุรุ่น 2 จำนวน 25 ท่าน และมีกำนันสายฝน สุขประเสริฐ พร้อมนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ได้ร่วมเป็นเกียรติในการรับวุฒิบัตร รุ่น 2 ด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts