สกพอ.จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน และ ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือเดินหน้าโครงการ “บัณฑิตอาสาต้นแบบ” ในพื้นที่ อีอีซี อย่างเป็นรูปธรรม

ชลบุรี-สกพอ.จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน และ ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือเดินหน้าโครงการ “บัณฑิตอาสาต้นแบบ” ในพื้นที่ อีอีซี อย่างเป็นรูปธรรม

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาชุมชน ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายคณิศ​ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัทฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์​ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเกษมสันต์​ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ สำนักนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายร่องกี้​ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน​ กรมการพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ณยศ​ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ดำเนินการตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ในพื้นที่ อีอีซี ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ อีอีซี รวมถึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ตามนโยบายของรัฐบาล


วัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนงานทางวิชาการ และดำเนินการฝึกอบรมบัณฑิตอาสา ให้มีทักษะ สามารถทำงาน และสร้างความร่วมมือกับคนในพื้นที่ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอความต้องการของชุมชน โดยกรอบความร่วมมือ ทาง สกพอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการดำเนินโครงการ และงบประมาณ ส่วนกรมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่รับสมัคร และคัดเลือกบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรบัณฑิตอาสา และประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกของพัฒนการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล เพื่อทำหน้าที่ ดูแลให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่บัณฑิตอาสา สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนงานทางวิชาการ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิชาการ บริหารจัดการฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูล พร้อมทั้งร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สัมภาษณ์ รับเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ


สำหรับโครงการบัณฑิตจิตอาสา เป็นโครงการต้นแบบของประเทศ ในการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มต้นในพื้นที่ อีอีซี ทำให้บัณฑิตที่ว่างงานและอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้โอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สร้างเสริมทักษะความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน โดยผ่านการเรียนรู้และได้ปฏิบัติจริงร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts