TIJ เปิดรับสมัคร RoLD 2020 : Resilient Leader ดึงผู้นำรุ่นใหม่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมออกแบบหลักนิติธรรม

TIJ เปิดรับสมัคร RoLD 2020 : Resilient Leader ดึงผู้นำรุ่นใหม่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมออกแบบหลักนิติธรรม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เปิดรับสมัครผู้บริหาร และผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ RoLD 2020 : Resilient Leader เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย UN SDG 16 หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพเพื่อสร้างมาตรฐานด้านหลักนิติธรรมในสังคมไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ กล่าวว่า หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาในทุกเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หากสังคมนั้นมีหลักนิติธรรมที่ดี กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมเข้มแข็ง ย่อมทำให้การพัฒนาสังคมนั้นเข้าสู่เป้าหมายง่ายขึ้น
แต่หากกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมอ่อนแอ การพัฒนาสังคม หรือประเทศย่อมสำเร็จได้ยาก เนื่องจากคนในสังคมไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สันติภาพก็จะไม่เกิดในสังคม

“การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสังคมที่เกิดขึ้นจากการสะสมของปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น เราจึงต้องสร้างหลักนิติธรรมให้เป็นรูปธรรม ที่สามารถติดตามและวัดผลได้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้ง ผู้นำในยุคปัจจุบัน ต้องมีความพร้อมในการปรับตัว เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นี่จึงเป็นเหตุผลของการเปิดหลักสูตร RoLD 2020 ครั้งนี้ เพื่อดึงนักบริหารรุ่นใหม่มาร่วมกันระดมความคิด ออกแบบ และก่อร่างพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับหลักนิติธรรม เพราะหลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานของสังคมที่เป็นธรรม และสังคมที่เป็นธรรมจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าว

TIJ ในฐานะสะพานเชื่อมนำเอาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสู่ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ความสำคัญ ส่งเสริม และผลักดันหลักนิติธรรม และวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา (Culture of Lawfulness) ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมไทย จึงได้จัดตั้งโครงการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาหรือ RoLD Program ร่วมกับสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรือ Institute for Global Law and Policy (IGLP) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหาร ผู้นำรุ่นใหม่ ผู้กำหนดนโยบาย
ผู้นำความคิด และผู้ที่สนใจในประเด็นทางสังคมที่มาจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชูจุดแข็ง “ความหลากหลายมาตรฐานโลก”

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะได้เรียนและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รวมถึงวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ผ่านทั้งทางรูปแบบออนไลน์ และการเรียนในสถานที่ นอกจากนี้ ยังได้ทั้งเครือข่ายระดับผู้นำหลากหลายสาขาวิชาชีพ องค์ความรู้ที่ทันสมัย แนวคิดใหม่ๆ จากหลักสูตร เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร โดยหลักสูตรจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 มิถุนายน 2564

Highlight ของหลักสูตร RoLD 2020: The Resilient Leader ประกอบด้วย

1. การบรรยายพิเศษ “Special Lecture Series” เพื่อเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงในหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมในมุมมองที่เชื่อมนโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การอภิปรายนานาชาติรูปแบบออนไลน์ “Global Webinar Series นำการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในเครือข่าย IGLP เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องทางสังคม ในประเด็นความท้าทายหลังสภาวะวิกฤตโควิด-19 เช่น Comparative regulatory responses, Social justice, poverty and inequality, Criminal justice reform, Labor, education and the future of work, และ Global governance and multilateralism
3. การเรียนการสอนรูปแบบ “The Problem Labs: Executive Future Thinking for Justice Series โดยครั้งนี้จะใช้กรอบแนวคิด “Future Thinking ในการเรียนการสอน ผ่าน 4 ประเด็นทางสังคม ได้แก่ 1. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) 2.ความรุนแรงทางเพศ (Gender-based Violence) 3. การฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิดกลับสู่สังคม (Social Reintegration) 4. การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
4. หลักสูตร TIJ-IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–11 มิถุนายน 2564 นำโดยคณาจารย์ในเครือข่าย IGLP ตลอดจนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้เชิงลึก เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืน


ศิษย์เก่า RoLD ร่วมยืนยัน เป็นหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำตามหลักนิติธรรม สร้างเครือข่ายผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา กล่าวว่า การได้เข้าอบรมหลักสูตร RoLDถือเป็นโอกาสอันดีในการได้รับองค์ความรู้ในระดับนานาชาติผ่านความร่วมมือกับ Havard LawSchool ทำให้เข้าใจแนวโน้มของโลกที่มีความเป็นพหุสังคม มองประเด็นปัญหาผ่านเเว่นของศาสตร์ต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เดินทางไปสัมผัสชีวิตผู้คนทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

การสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม ถือเป็นหัวใจที่จะช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิ สิ่งแวดล้อม และการเมืองสู่สังคมที่เป็นธรรมและมีความสุขอย่างยั่งยืนดร.สุนทรียา กล่าว

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า นี่เป็นหลักสูตรที่ประทับใจที่สุดหลักสูตรตั้งแต่เคยเข้าอบรมมา มีจุดเด่นที่การนำเข้าหลากหลายสาขาอาชีพมาใช้สิ่งที่เรียกว่า “หลักนิติธรรม” เป็นจุดร่วมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเสน่ห์พิเศษที่ไม่เหมือนหลักสูตรอื่นที่เคยได้เรียนมา

“หลักนิติธรรม ในหลักสูตร RoLD ที่ผมเรียน ช่วยทำให้รู้สึกว่าสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น เช่น เรื่องการเข้าถึงสินเชื่อของคนที่ขาดโอกาส ด้วยระบบ ด้วยกฎหมายที่ทำได้จริง และหลักสูตรนี้ช่วยให้ผมได้เปิดโลกในหลายมิติ อย่างการไปดูเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ที่ จ.เชียงราย กทำให้ได้เห็นว่า
คนเหล่านี้จำนวนมากไม่ได้ตั้งใจทำผิด เพียงแต่เป็นผู้ที่ขาดโอกาส เมื่อเรานำหลักนิติธรรมไปให้โอกาสเขา เขาจะสามารถใช้โอกาสนั้นกลับมาสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ผมก็นำสิ่งที่เห็นมาเสนอเป็นการใช้มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนให้เอกชนที่จ้างแรงงานจากคนกลุ่มนี้มาหักภาษีเพิ่มได้ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมสร้างโอกาสให้เขา ก็เห็นได้ว่า สามารถนำไปใช้ได้จริง”

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริาช กล่าวว่า นอกจากเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการ ผนวกความรู้ด้านการบริการและกฎหมายไว้ด้วยกันแล้ว หลักสูตร RoLD ยังเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอภิปราย ตั้งคำถามระหว่างกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน ผสมผสานกับภาคปฏิบัติทีทำให้เข้าใจเป้าหมายของหลักนิติธรรมที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นธรรม ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วม ทำให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การได้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD ได้ขยายมุมมองด้านกฎหมายที่มีความคล้ายคลึงกับหลักคิดด้านวิศวกรรม นำมาพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารองค์กรในยุคดิสรัปชั่นที่จำเป็นต้องอาศัยความยุติธรรมเป็นหลักในการบริหาร

นางสิรินยา บิซอฟ นางแบบ และนักเคลื่อนไหวทางสิทธิสตรี กล่าวว่า การได้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD นับเป็นโอกาสอันดีในการเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เข้าใจกระบวนการคิดของผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่มาจากหลากหลายภาคส่วนทั้งผู้กำหนดนโยบาย นักธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และภาคประชาสังคม สะท้อนถึงแนวคิดของหลักนิติธรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://tijforum.org/ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Related posts