เทศบาลตำบลท้ายดงอบรมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

เพชรบูรณ์ : เทศบาลตำบลท้ายดงอบรมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

 

ระหว่างวันที่ 18, 21 – 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563เทศบาลตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และลดภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว

อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ นำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพต่อไป โดยในพิธีเปิดโครงการได้มีนายภาคภูมิ ศรีสมวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง มาเป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สำหรับหลักสูตรในการอบรมมีดังนี้.-


วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ วิทยากรโดย นายวรายุ อินทราลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังโป่งศึกษา
วันที่ 21-22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 หลักสูตร ผ้ามัดย้อมเย็นและการทำขนมไทยวิทยากรโดยนางสาวปานทิพย์ จันทะนาม


ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว

Related posts