อธิบดี พก. บรรยายพิเศษ นิสิต มน. นวัตกรรมเพื่อสังคม หัวข้อ “Social Enterprise”

อธิบดี พก. บรรยายพิเศษ นิสิต มน. นวัตกรรมเพื่อสังคม หัวข้อ “Social Enterprise”

วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 33 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับนิสิตรายวิชา นวัตกรรมเพื่อสังคม ในหัวข้อ “Social Enterprise” ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ และประสบการณ์งานด้านสังคมที่จะเอื้อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนิสิต คณะอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

Related posts