พก. เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย จำกัด

พก. เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย จำกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ร่วมกับสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย จำกัด ซึ่งมีทะเบียนสมาชิกคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย แและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 487 คน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2562 และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี 2563 ผ่านระบบ Zoom meeting ID โดยมี สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย จำกัด องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

Related posts