เกษตรฯ.ผุด “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยCOVID-19หนุนสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนหวังบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ

เกษตรฯ.ผุด “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยCOVID-19หนุนสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนหวังบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19”ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ทั้งนี้จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรที่มีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร จัดทำ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นการนำร่องเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10,000 ชุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ปรากฏว่า มีผู้สนใจลงทะเบียนครบตามเป้าหมายภายในเวลา 18.30 น. และมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย

จากกระแสตอบรับที่ดีของการนำร่องโครงการฯ ระยะแรก เพียง 1 ชั่วโมง เปิดให้ลงทะเบียน ก็มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน และมีผู้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันเป็นจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย จึงได้ร่วมดำเนินโครงการฯ นี้อย่างเต็มรูปแบบขยายผลโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็นแหล่งอาหารบริโภคภายในครัวเรือน

ทั้งนี้ได้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000 ชุด และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าว

สำหรับการขยายผลโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 200,000 ชุด แบ่งเป็น 2 เซ็ต ดังนี้

– เซ็ตที่ 1 จำนวน 100,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด รวม 5 ซอง ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา และพริกขี้หนู

– เซ็ตที่ 2 จำนวน 100,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 ชนิด รวม 5 ซอง ได้แก่ คะน้ายอด (จำนวน 2 ซอง) ผักบุ้ง กะเพรา และพริกขี้หนู

สำหรับผู้สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤต ให้มีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกแบบเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารสำหรับให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ตามชนิดพันธุ์ผักสวนครัวที่สนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร

ขณะที่นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรและผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ทุกช่องทางสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook  Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่งเสริมการเกษตร” โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู

สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ หากมีพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตำบลในแต่ละพื้นที่ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ พร้อมเข้าติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ดี โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางด้านความรู้และวิชาการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนต่อยอดการดำเนินโครงการอื่น ๆ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาภาคการเกษตรตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจยังชะลอตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยลดรายจ่ายครัวเรือนในระยะนี้

Related posts