ผช.รมว. ประจำ ก.แรงงาน ประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563 พร้อมมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

 

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการทำงานของสำนักงานประกันสังคม ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

พร้อมมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์พาลาสโซ ชั้น 7 ตึกแกรนด์พาลาสโซ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นโยบายที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานประกันสังคม ได้แก่ การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน รวมถึงขยายการบูรณาการเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง

และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้หลากหลายช่องทาง และสามารถเชื่อมโยงกับภารกิจบริการพื้นฐานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related posts