อธิบดี สค. มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น

อธิบดี สค. มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น (360 ชั่วโมง) ของศูนย์สตรีภาคกลาง จ.นนทบุรี

 


เมื่อวานนี้ (ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. อธิบดี สค. (นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแนวทางการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ในแผนกเสริมสวยสตรี ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหาร-เบเกอรี่ และนวดแผนไทย

โดยอธิบดีกล่าวว่า “ขอให้หมั่นฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติม เมื่อมีงานทำแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจกับนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน เป็นคนดีของสังคม ก้าวเดินต่อไปด้วยความวิริยะอุตสาหะใหชีวิตและครอบครัวดียิ่งขึ้น เมื่อดีแล้วก็เปลี่ยนจากโอกาสที่ได้รับจากรัฐ สู่การเป็นผู้ให้เมื่อมีโอกาสตอบแทนกลับคืนสู่สังคมและเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้องๆ รุ่นต่อไป”

โดยมีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวกล่าวรายงานผลการดำเนินงานการฝึกอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในห้วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสถานการณ์ปกติและไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พร้อมให้การต้อนรับร่วมกับเครือข่ายผู้บริหารกระทรวง พม. ในจ. นนทบุรี ผู้บริหาร คณะครู ร.ร.นครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ)

Related posts