ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 


วันที่ 26 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอต่างๆ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับรางวัลจำนวน 83 ราย


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดเพื่อคัดสรร บุคคล หมู่บ้าน กลุ่มองค์กร และเครือข่าย ในงานพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและสามารถเป็นตันแบบที่ดีได้ และได้กำหนดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการปลูกผัก 90 วัน

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการรับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล หมู่บ้านและกิจกรรม ที่มีผลงานดีเด่น รวมถึงการมอบรางวัลประกาศเกียติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

 

และข้าราชการดีเด่นของคมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ใน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้อีกด้วย
โดยมีพิธีมอบโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด โล่รางวัล “สิงห์ทอง เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น การบรรยายทางวิชาการ การแบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จ”


สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 83 ราย ประกอบด้วย ผู้ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 47 ราย ข้าราชการเกษียณอายุราชการและข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ราย ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 24 ราย และผู้ผ่านการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 9 ราย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts