สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิธีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด ณ วัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี (ชมคลิป)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิธีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด ณ วัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Bv5fjriDXbo[/embedyt]

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (26 ก.ย.63) พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ วิหารหลวงพ่อดำ (เขาเจดีย์) วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดทำโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ ราชการ และพุทธศาสนิกชน ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์

 

โดยกำหนดให้มีวัดนำร่องทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 วัด เริ่มดำเนินงานโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2564 และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ได้คัดเลือกให้วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นวัดนำร่องในการดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก วัดช่องแสมสารให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินโครงการฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัตหีบ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลสัตหีบ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจวัดไข้และคัดกรองผู้ร่วมพิธี

พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ประธานในพิธีกล่าวว่า ขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งให้มีการจัดโครงการฯ ตลอดทั้งเชื่อมั่นว่าโครงการฯ นี้จะสร้างความสามัคคี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างรายได้ให้ประชาชนชาวแสมสาร วัดช่องแสมสารและวิหารหลวงพ่อดำแห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ เสริมสร้างเศรษฐกิจ,ฐานรากในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับวัดมากยิ่งขึ้นต่อไป

และในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวิหารหลวงพ่อดำ และเป็นโชคดีของทุกท่านที่อยู่ในบริเวณวิหารหลวงพ่อดำ วันนี้พระครูวิสารทสุตากร ยังได้นำวัตถุมงคลมาแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะหลวงพ่อดำในวันนี้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts