รณรงค์ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ชลบุรี-รณรงค์ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

 

 

ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีนายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กล่าวรายงานในครั้งนี้


จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าฯและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ลดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหารที่จะกลับมาทำร้ายสุขภาพของมนุษย์

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ดำเนินการสำรวจการรับรู้ข่าวสาร และพฤติกรรมในการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ จากจำนวนประชาชน 1,507 คน โดยสรุปว่า ประชาชนร้อยละ 94.8 ทราบว่ามีการรณรงค์ลดและเลิกใช้พลาสติก ร้อยละ 34.9 เห็นด้วยมากที่สุด กับการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)

ในส่วนของจังหวัดชลบุรี จากจำนวนประชาชน 519 คน ร้อยละ 97.3 ทราบว่ามีการรณรงค์ลดและเลิกใช้พลาสติก ร้อยละ 43.7 เห็นด้วยมากที่สุดกับการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563) และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การรณรงค์และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดการขยะพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ เครือข่าย ทสม.ชลบุรี อาทิ ป้ายรณรงค์ การออกสื่อวิทยุ วิทยากรบรรยายความรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น กิจกรรมขยะสร้างบุญ เป็นจุดรับบริจาคอะลูมิเนียม และกล่องนม


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมเปิดตัวตู้ถุงวนใช้เพื่อสร้างความร่วมมือรณรงค์การวนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานฯ กิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความร่วมมือกับประชาชนในการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย ทสม.จังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรม

รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts