เพชรบูรณ์ คนไทยหัวใจสีขาว เปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ คนไทยหัวใจสีขาว เปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=R62Y8uYw9qM[/embedyt]

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้ “คนไทยหัวใจสีขาว” เปิดค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2 โดย ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ อุปนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เป็นรุ่นที่ 2 ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพาโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


โดย ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้กล่าวเปิดงาน “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ในรุ่นที่ 2 พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน ให้สามารถปฏิบัติตน ห่างไกลจากยาเสพติด และนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม


สำหรับโครงการ คนไทยหัวใจสีขาว “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ได้นำนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 สถานศึกษา นักเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบไป – กลับ ไม่พักค้างคืน ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการประสานงานประธานคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ คณะวิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจาก สช./สพฐ.และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายให้ความรู้ ตลอดระยะเวลา 3 วัน

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts