รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลัง อจน.ร่วมกับทน.สงขลา ขับเคลื่อน เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ (ชมคลิป)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลัง อจน.ร่วมกับทน.สงขลา ขับเคลื่อน เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U18CP5qRrM0[/embedyt]

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมความร่วมมือ ด้านการจัดการน้ำเสีย “เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา” ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา นายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และผู้บริหาร คณะผู้จัดงาน และประชาชนร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย “เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา”

 


ทั้งนี้เทศบาลนครสงขลาและองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมกันจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการจัดการน้ำเสีย “เปลี่ยนน้ำเสีย คือน้ำใส ให้สงขลา” โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับผู้นำชุมชนและประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และการสร้างความตระหนักในการช่วยกันลดความสกปรกของน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิด การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดสงขลา ที่กำหนดไว้ว่า “สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ซึ่งความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนั้น จังหวัดสงขลาประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการจัดการน้ำและขยะ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทายหลายประเด็นที่รอการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เช่นการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะการจัดการน้ำเสีย จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การควบคุม กำกับ ดูแลคุณลักษณะของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ก่อนที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และการปรับตัวคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ที่สำคัญคือประชาชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ โดยช่วยกันลดความสกปรกของน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน


โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชน เป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และให้บริการ และบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่

โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) จึงได้จัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการจัดการน้ำเสียขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดนิทรรศการด้านการจัดการน้ำเสีย การออกบูธสินค้าชุมชน หรือบูธจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน การเปิดคลีนิคฟุตบอลโดย อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย “ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน” และการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมดารา Star Rider นำโดย เกรท วรินทร กับทีมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย นำโดยปิยะพงษ์ ผิวอ่อน


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักที่สำคัญคือ มาดูแลในเรื่องทำอย่างไรให้น้ำเสียอยู่คู่กับชุมชนได้ ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมในชุมชนนับว่ามีความสำคัญยิ่ง ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลและรักษา ชุมชนนั้นก็ไม่น่าอยู่ ดังนั้นถ้าจะทำให้ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขยะ เรื่องน้ำเสีย เรื่องภาวะต่างๆ

ซึ่งถ้าเราจะทำเรื่องน้ำเสียวันนี้ เราต้องเริ่มที่เยาวชนเหมือนกับที่เราบอกว่า “ไม้แก่ดัดยาก ไม้อ่อนดัดง่าย” ฉะนั้นวันนี้การปลูกจิตสำนึกจึงเริ่มที่เยาวชน น่าจะเป็นสิ่งที่จะทำให้การจัดการน้ำเสียในวันข้างหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเราจึงเอาในเรื่องของการกีฬามาจุดประกายให้เยาวชนหันมาสนใจในเรื่องของการทำน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอล จึงได้ร่วมกับคุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อนอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและยังเป็นไอดอลของเยาวชนทั้งหมด วันนี้จึงเป็นที่มาที่โครงการจัดการน้ำเสีย ได้ร่วมกับคุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อนนำนักฟุตบอลทีมชาติมาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน และในขณะที่เราสอนในเรื่องของกีฬาฟุตบอล เราก็สอนในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการน้ำเสียในชุมชน

กิจกรรมวันนี้นอกจากได้ความรู้ในเรื่องกีฬาฟุตบอลแล้ว เรายังได้สร้างจิตสำนึกที่ดีว่า เยาวชนวันข้างหน้าต้องเป็นทูตให้กับองค์การจัดการน้ำเสียในชุมชนนั้นๆ เป็นตัวแทนองค์การจัดการน้ำเสีย ที่จะไปบอกต่อผู้ปกครอง หรือญาติว่าต่อไปนี้ เวลาจะทิ้งอะไรลงในแม่น้ำลำคลองต้องคิดให้มาก ต้องช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองก่อนที่จะปล่อยทิ้งน้ำลงในแม่น้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะต้องมีการติดตั้งเครื่องดักไขมัน ก่อนที่จะปล่อยทิ้งน้ำลงในแม่น้ำ ลำคลองรวมถึงการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลองเพราะบางพื้นที่ยังสามารถนำน้ำในแม่น้ำ ลำคลองนำกลับมาใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อได้อีก ดังนั้นถ้ามีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็เท่ากับว่าเราสามารถรักษาแหล่งน้ำที่ดีให้แก่ชุมชนด้วย จึงอยากให้เห็นว่าเยาวชน เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมในวันข้างหน้า


ดังนั้นองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นตัวอย่างของการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสีย รวมถึงการสร้างความตระหนักในการช่วยกันลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในพื้นที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย   พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. ได้มอบถังดักไขมันให้แก่ชุมชน 8 ชุมชนในบริเวณริมคลองสำโรง และ 4 หมู่บ้านรอบริมคลองสำโรง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts