📌พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำคนพิการในศตวรรษที่ 21

📌พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำคนพิการในศตวรรษที่ 21

👉🏻วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำคนพิการในศตวรรษที่ 21 และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนพิการและบุคลากรของ พก. ให้เป็นผู้นำและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้เป็นผู้ที่มีทักษะและกระบวนการในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย องค์กรคนพิการ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมจำนวน 60 คน

#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #ข่าวสารพก

Related posts