ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม”เครือข่ายท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ชมคลิป)

เชียงใหม่ -ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม”เครือข่ายท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xCyV4huFJhY[/embedyt]

 

วันที่ 28 กันยายน 2563  เวลา 09:00-16:00 น.ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” ดึงเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 100 แห่ง จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับไมซ์และสร้างแพคเกจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนชีวิตวิถีใหม่ ​​โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19และส่งผลกระทบเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน พบว่าเศรษฐกิจภาคประชาชนยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว การจับจ่ายใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยวยังเป็นเรื่องรองของการตัดสินใจ แต่ขณะเดียวกัน ยังคงมีการจัดประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่องตามโรงแรมที่รองรับการจัดงานเหล่านี้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา จึงเห็นได้ว่า ไมซ์เป็นเครื่องมือและกลไกที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวจากวิกฤติของสถานการณ์โควิด – 19

ช่วยสร้างเศรษฐกิจและ กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ ประกอบกับการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมการสร้างทีม เป็นต้น ทำให้ไมซ์ยิ่งมีบทบาทและ ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคเอกชน ภายใต้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดจากการรวมตัวของ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2015  สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมฮาลาลไทย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 อีกกว่า 100 แห่ง โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน150คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อรวบรวมเครือข่ายผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวของภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในการกระชับความร่วมมือให้เข้มแข็งในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับไมซ์ที่จะสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปรับกลยุทธ์ฟื้นฟูธุรกิจภายใต้ สถานการณ์โควิด19 อันจะนำไปสู่การสร้างแพคเกจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ

เช่น การประชุมสัมมนา อบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม CSR เป็นต้น โดยการจับคู่ธุรกิจ โรงแรม ห้องประชุมที่พัก รถเช่า กิจกรรม ชุมชน แหล่งเรียนรู้ดูงาน รวมถึงการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทั้งด้าน งบประมาณและการแนะนำจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยญชาญด้านการท่องเที่ยว ที่ยอมรับได้การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งมุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ แพคเกจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา อบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม CSR เป็นต้น โดยการจับคู่ธุรกิจ โรงแรม ห้องประชุมที่พัก รถเช่า กิจกรรม ชุมชน แหล่งเรียนรู้ดูงาน อย่างน้อย 15 แพคเกจ รวมถึงรูปแบบการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาดที่จะนำไปปฏิบัติได้จริง

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts