เด็กอนุบาลยังมีจิตสำนึกชักธงชาติไทยขึ้นสู่เสา จัดโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) (ชมคลิป)

ตราด/เด็กอนุบาลยังมีจิตสำนึกชักธงชาติไทยขึ้นสู่เสา จัดโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีครูจตุพร หัวหน้าสายชั้นอนุบาล นําเด็กอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูอนุบาลโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จำนวน 148 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ปลุกจิตสมนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยนายธวัชชัย ล่องวัด ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาลสนาศิลปะและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ประจําปีงบประมาณ 2563

โดยมีนายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จ.ตราด ได้มอบหมายให้นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย ที่ว่า รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ พร้อมด้วยผู้ช่วยรองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่และคณะครูสายชั้นอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตามที่คณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกําหนดให้จัดในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรกที่ผ่านมา

โดยถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ฉบับที่ ๕ พ.ศ.2562 ลงในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ..2563 กําหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสําคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ.อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณ ตามวันกําหนดวันและระยะเวลาโดยวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันนี้วันที่ 28 กันยายน 2563 เพียง 1 วัน โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จึงเห็นความสําคัญของชาติเพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรม การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่เสาและร้องเพลงชาติไทยร่วมกันพร้อมกันทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts