ยะลา-ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ครั้ง ที่ ๔/๒๕๖๓

ยะลา-ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.63ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม warroom
อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา นาย สือนะ ดีสะเอะ ประธานชมรมคนพิการจ.ยะลา อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ มอบหมายให้นายอิสมาแอ โต๊ะเฉ่ง รองประธานชมรมฯเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การพิ จารณาอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯโดยมีท่านนิมะ มะกาเจ รองผวจ.ยะลา เป็นประธานอนุกรรมการฯ-ผลการประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts