สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กําหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจําปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กําหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจําปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การประกวดเรียงความ การสาธิตผลงานของคนพิการ การจัดนัดพบแรงงานและการให้บริการด้านต่างๆ แก่คนพิการ

ในการนี้ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เป็นประธานฝ่าย 2 ฝ่าย คือ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความ และประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานวันคนพิการ ในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจําปี 2563 และขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Related posts