สมาคมพัฒนาคนพิการทางการเคลื่อนไหวอบรมสตรีพิการและการเข้าถึง พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘

สมาคมพัฒนาคนพิการทางการเคลื่อนไหวอบรมสตรีพิการและการเข้าถึง พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ร่วมกับ คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมา
คมคนพิการภาคใต้ และคุณสมชาย บุญสนิท สมาคมพัฒนาคนพิการทางการเคลื่อนไหว กับการอบรมสตรีพิการและการเข้าถึง พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่๒๘-๓๐ ก.ย.๖๓ ณ ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง
-ผลการอบรม:-ผู้เข้าร่วมฯ
มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามความบกพร่องทางร่างกายของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และทราบบทบาท หน้าที่และสิทธิตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลและพิทักษ์สิทธิ ของคนพิการ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม ให้คนพิการในระดับรากหญ้าได้เข้าถึงรับรู้สิทธิที่ได้บัญญัติไว้ตามจดหมายให้มีความเท่าเทียมกับบุคคลอื่นทั่วไปโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

Related posts