โครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”

นราธิวาส : นำเสนองานวิจัยเรื่องความนิยมและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”

 


วันที่ 30 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน 2563 นำเสนอบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) งานวิจัยเรื่องความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”โดยมีประเด็นนำเสนอสำคัญ ดังนี้


1. เกริ่นนำความเป็นมาของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาสและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส เพื่อกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่โครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” เพื่อศึกษาความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

รณรงค์ สร้างความเข้าใจให้ครัวเรือนได้มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ในปริมาณที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับครัวเรือน และบูรณาการการทำงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โดยสอดคล้องกับภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมริเริ่มที่ดำเนินการควบคู่กับโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

 


โดยงานวิจัยความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูก พืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” ชิ้นนี้ เป็นการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส โดยท่านเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้วิจัยหลัก ร่วมกับภาควิชาการ โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยการนำของนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัด และทีมงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ


2. นำเสนอผลจากการวิจัยความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูก พืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมและนำเสนอตามลักษณะทางภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน คือ เขตเมืองและชนบท ซึ่งประกอบด้วย เขตภูเขา (เขา) ที่ราบ (นา) และชายฝั่งทะเล (เล) นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยต่อไป


3. นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส โดยกลไกการขับเคลื่อนโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” ซึ่งจะขับเคลื่อนกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปสู่การบริหารจัดการน้ำ ด้วย โคก หนอง นา โมเดล โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักแกนในการนำไปสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์ประเทศไทย และการเผชิญกับเหตุการณ์อุบัติใหม่ อย่างเช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นต้น


4. นำเสนอรูปแบบ (Model) การขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts