รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันนี้ (1 ต.ค.63) ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะฯ ประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวรายงานถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 11 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในมิติของจังหวัดฉะเชิงเทรา 10 อันดับแรก คือปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ /ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำประปาไม่เพียงพอ ไม่สะอาด ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ /

 

ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนชำรุด ทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ/ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ /ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม /ปัญหาน้ำเสียและคุณภาพน้ำต่ำ/ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งริมแม่น้ำทรุดตัว /ปัญหาขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบจากช้างป่า ซึ่งแต่ละพื้นที่จะประสบปัญหาและมีความต้องการที่หลากหลาย


ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยขอให้ส่วนราชการในพื้นที่กำกับดูแลโครงการต่างๆ ที่ทางรัฐบาลให้งบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน

และขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงาน และดำเนินการอย่างจริงจังให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด โดยขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้กินดี อยู่ดี และมีความสุข


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts