ฐานทัพเรือสัตหีบรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการท่านใหม่

ฐานทัพเรือสัตหีบรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการท่านใหม่

 


วันนี้ 1 ต.ค.63 ที่หน้ากองบังคับการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก วราห์ แทนขำ ( ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านเก่า) ได้ทำพิธีส่งหน้าที่ พร้อมมอบธงสายการบังคับบัญชาให้แก่ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ก่อนเดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมในพิธี


พลเรือเอก วราห์ แทนขำ กล่าวว่า ขอบคุณข้าราชการ และลูกจ้างที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ทำให้สามารถแก้ปัญหา และอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากความสำเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่เชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ และตามที่ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบนั้น นับได้ว่า เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง และมีความรู้ความสามารถซึ่งจะเป็นผู้นำความเจริญให้แก่ฐานทัพเรือสัตหีบ


ด้าน พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน กล่าวว่า ให้คำมั่นสัญญาต่อหน้ากำลังพลทุกนายว่าจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งจะสนองนโยบายของกองทัพเรือ และหน่วยเหนืออย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะบริหารฐานทัพเรือสัตหีบ บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อที่ฐานทัพเรือสัตหีบเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ขึ้นไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts