คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (ชมคลิป)

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Gfa_wiVycpg[/embedyt]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อดีตคณบดี คณาจารย์อาจารย์อาวุโส และผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในการแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่าในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวน 163 คน พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนับเป็นพิธีการที่สำคัญถือปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์อันทรงเกียรติในวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสมภาคภูมิ โดยนักศึกษาพยาบาลจะให้การปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริง

ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลที่เข้ารับมอบหมวกและเข็มชั้นปีต้องศึกษาภาคทฤษฎีและสอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานครบถ้วน จึงจะสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพได้ และในการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีขาวของนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนสวมหมวกพยาบาล โดย “หมวกพยาบาล” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีความพร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ทําให้ผู้สวมใส่ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งประพฤติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาชายติดเป็นเข็มชั้นปี

นอกจากนี้การมอบตะเกียงไนติงเกลเป็นสัญลักษณ์ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์ผู้ให้กําเนิดวิชาชีพการพยาบาลของโลก ตะเกียงไนติงเกลนั้นเป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ทุกคืนท่านถือตะเกียงเดินเยี่ยมและดูแลทหารที่บาดเจ็บ ดวงตะเกียงจึงเป็นดั่งดวงประทีปที่ช่วยขับไล่ความมืดมนและความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้เจ็บป่วยเป็นสิ่งช่วยเตือนใจนักศึกษาทุกคนให้เสียสละและตระหนักว่าตนเป็นทายาททางการพยาบาลที่สืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

ดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่ผ่านพิธีสำคัญในวันนี้แล้วนั้นพึงต้องใช้องค์ความรู้ อีกทั้งคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ขอให้นักศึกษาตั้งใจในการฝึกปฏิบัติ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ด้วยจิตอันเป็นเมตตากรุณา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) อันเป็นเกียรติประวัติต่อตนเอง ครอบครัว สถาบัน และวิชาชีพพยาบาล

นายพิรพัฒน์ ลือชัยเกษม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (ผู้นำกล่าวปฏิญาณตน) เปิดเผยว่า พอทราบว่าตนเองต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนนั้น รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต อาชีพพยาบาลเป็นงานที่มีศักดิ์ศรี ต้องใช้ความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายามสูงมาก ต้องเสียสละอุทิศตน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลจึงเป็นเหมือนอีกก้าวที่สำคัญในการเป็นพยาบาลอย่างเต็มตัว เพราะยึดมั่นในปณิธานที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา กรุณา และความเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ทำให้มาถึงจุดนี้ได้ สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดอย่างแน่นอน

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts