ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณที่มีผลงานเป็นเลิศด้านการพัฒนาสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี

ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณที่มีผลงานเป็นเลิศด้านการพัฒนาสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี

 


วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี

โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ประธานในงานประกาศเกียรติคุณฯ

ในการนี้ (นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) ที่ปรึกษารัฐมตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ คณะผู้บริหารกระทรวง พม., ผู้บริหารกรม สค. ร่วมแสดงความยินดี และศูนย์ฯ ได้จัดบูธแสดงผลงานการดำเนินงาน พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

Related posts