ชุมพร -จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบางหมากคัพ 2563 ฟุตบอล 9 คน 

ชุมพร -จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบางหมากคัพ 2563 ฟุตบอล 9 คน

 

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสราวุธ  อ่อนละมัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบางหมากคัพ 2563 ฟุตบอล 9 คน  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า หลักสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดจนในเรื่องของกําลังสติปัญญา สามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะบุคคลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และการที่ทรัพยากรบุคคลจะมีค่าได้นั้นสามารถทําให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยเรื่องของกีฬาได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ โดย  ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้สนับสนุน รองชนะเลิศดันดับ 1 โดย  คุณภาวินี สุวพิศ       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนรวบ  รองชนะเลิศอันดับ 2 โดย  คุณกิตติ  ศรีไสยเพชร       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอเตี้ย และ      – รองชนะเลิศอันดับ 3 โดย  คุณยืนยงค์  ดีสมุทร             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม     รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม คุณสราวุธ  อ่อนละมัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้สนับสนุน รางวัลมารยาทยอดเยี่ยม คุณณัฐ  ธนภัทรกำนันตำบลบางหมาก  เป็นผู้สนับสนุน         ประเภทอาวุโส รางวัลชนะเลิศ โดย  ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้สนับสนุน รองชนะเลิศดันดับ 1 โดย  คุณกรรภิรมย์  กุยุคำ  นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก รองชนะเลิศอันดับ 2 โดย  คุณสมทรัพย์  พันธุวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงามและ รองชนะเลิศอันดับ 3 โดย  คุณพิมลพรรณ  สุทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูขุด      เป็นผู้สนับสนุน รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม คุณสราวุธ  อ่อนละมัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้สนับสนุน       รางวัลมารยาทยอดเยี่ยม คุณนริศ  นพชำนาญ  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนรวบ  เป็นผู้สนับสนุน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zbucZyA6-Es[/embedyt]

นางสาวภาวินี สุวพิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนรวบ กล่าว การที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก่าวหน้า หลักสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดจนในเรื่องของกําลังสติปัญญา สามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะบุคคลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และการที่ทรัพยากรบุคคลจะมีค่าได้นั้นสามารถทําให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยเรื่องของกีฬา

กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประชาชนใช้ในการออกกําลังกาย ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญา นอกเหนือจากการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว การกีฬาในปัจจุบันยังมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ตอนหนึ่งว่า “การกีฬาเป็นสิ่งที่มีจุดประสงค์พื้นฐาน เพื่อที่จะส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง และสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้น เวลานี้กีฬานับว่ามีความสําคัญทางอื่นด้วย คือ ทางสังคม ทําให้คนในประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายและจิตใจ

      นายสราวุธ  อ่อนละมัย  กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่คณะผู้จัดการแข่งขันกีฬา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้น  จะเห็นได้ว่าการกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น  เป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตนซึ่งกีฬาที่มีผู้ให้ความสนใจอยู่ทั่วมุมโลก สามารถดึงดูดผู้ดู ผู้ชมได้ทั่วทั้งโลก ทุกเพศทุกวัย คือ กีฬาฟุตบอล

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts